Familievernkontoret

Familievernkontor finnes over hele landet. Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. Blant annet gir Familievernkontoret støtte til par som strever og foreldre som er fratatt omsorgen om barna sine.

 

Foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse

Familievernet skal hjelpe foreldrene til bearbeidelse av følelsene og til å mestre livene sine etter omsorgsovertagelse, og å bidra til bedre foreldreferdigheter og relasjoner til barnet med særlig fokus på samvær.

 

Mer om familievernkontoret:

  • et frivillig tilbud som tar utgangspunkt i det foreldrene selv ønsker hjelp til og kan avsluttes når man ønsker det.
  • gjør ikke vurderinger vedrørende omsorgsevne og har ikke myndighet til å påvirke vedtak om omsorgsovertakelse.
  • kan bidra til å øke foreldrenes omsorgskompetanse gjennom støtte og veiledning
  • kan – dersom foreldrene ønsker det – samarbeide med barneverntjenesten

 

Foreldre kan få hjelp med følgende:

Livsmestring

Få hjelp for sin egen del og i parforholdet til å mestre livet etter omsorgsovertakelsen

 

Foreldrestøtte

Støtte og hjelp til å håndtere den nye foreldrerollen som samværsforeldre og veiledning for å øke foreldrekompetansen individuelt, som par eller gjennom kurs og gruppetilbud

 

Nettverksstøtte

Støtte i sitt private nettverk og i samarbeidet med barneverntjenesten og fosterforeldrene eller andre profesjonelle.

 

Likemannsarbeid

Noen familievernkontor har også tilbud om likemannsarbeid i form av samtale grupper med andre i tilsvarende situasjon.

 

Her er en lenke hvor du kan finne mer informasjon.

https://www.bufdir.no/familievern/kontor