Det er vondt når man blir fratatt omsorgen – de ulike fasene

Asgeir Falch Eriksen har i NOVA-rapporten, «Foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn – Familievernets rolle for foreldre i krise, mestring og endring», fra 2016 et eget kapittel om 3 ulike tiltaksfaser ovenfor foreldregruppen.

Det at fasene omtales som tiltaksfaser innebærer at foreldrene vil ha behov for ulike tiltak avhengig av hvilken fase de kan sies å befinne seg i.

Den første fasen omtales som krise og eksistensiell konflikt. Krisen begynner umiddelbart ved omsorgsovertakelsen og kan vare i flere uker. Ved omsorgsovertakelsen mister man muligheten til å yte omsorg for sitt barn samtidig som en skal avfinne seg med den nye situasjonen. Dette kan betegnes som en eksistensiell konflikt og krisesituasjon. Tiltak i en slik fase trenger typisk å vare i flere måneder.

Den andre fasen betegnes som vente- og endringsfasen. Har man kommet i fase 2 så er man ikke lenger i krisefasen. Det er hva foreldrene erfarer som avgjør om en er i fase 2. I fase 2 skal det jobbes aktivt med foreldrenes rolle i barnas liv. Fasen vil variere i lengde avhengig av tiden det tar for barnevernets undersøkelse samt utarbeidelse av omsorgsplaner. Det er i denne fasen to utfordringer som skal balanseres. Den ene handler om å mestre en ny livssituasjon. På den andre siden skal en i samarbeid med barnevernet jobbe for tilbakeføring / mest mulig samvær.

Den tredje fasen betegnes som den andre krisen – det lange omsorgstiltaket. Det lange omsorgstiltaket innebærer i denne sammenheng langvarig fosterhjemsplassering. Krisen oppstår gjerne i sammenheng med at en har forbedret sin egen omsorgskompetanse og har forhåpninger om tilbakeføring. De krisetiltakene som ble satt inn i fase 1 vil ofte kunne danne utgangspunkt for tiltakene i fase 3. 

Dersom du vil lese mer om de ulike fasene, så vil du finne rapporten fra Asgeir Falch Erichsen på lenken nedenfor. Fasene står omtalt fra side 61.

https://www.bufdir.no/globalassets/global/NOVA_R9_16_Foreldre_som_er_fratt_omsorgen_for_sine_barn.pdf