Kan barnevernet begrense din kontakt med barnet?

Kontakt er som regel bra

«Kontakt etter omsorgsovertakelse kan ha både positive og negative sider. På denne måten kan barnet holde kontakt med sin familie uten å møtes fysisk. Dette kan hjelpe barnet å bli roligere og tryggere i ny omsorgssituasjon, noe som kan gi en gunstig effekt. Særlig kan denne typen kontakt være viktig for barn som har lite samvær. Kontakt på sosiale medier eller liknende kan gi barnet informasjon de ellers ikke ville ha tilgang på. Dette kan igjen gi bedre kvalitet på samvær.

På den annen side kan denne typen kontakt ha negative konsekvenser ved at det kan påføre barnet mer uro og være belastende for barnet.  

Departementet foreslår derfor å innta i forslag til § 7-2 fjerde ledd at barneverns- og helsenemnda (tidligere Fylkesnemnden) også kan fastsette begrensninger i øvrig kontakt mellom barn og foreldre. Dette vil ikke endre rettstilstanden, men vil tydeliggjøre at nemnda også har kompetanse i samværssaker til å begrense kontakt.»

Dette står å lese i Forslaget til ny Barnelov https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-133-l-20202021/id2842271/?ch=13 kapittel 13.4.1.7 Særlig om begrensning av annen type kontakt.

Barnevernet kan å begrense kontakten fordi de for eksempel mener at barnet må få slå seg til ro, og at for mye kontakt med foreldrene i en startfase kan forstyrre denne prosessen. De kan også begrense kontakten fordi de mener at det kan trigge reaksjoner som er knyttet til hendelser i fortiden eller at barnet har en relasjon til foreldrene, som er skadelig for barnet.

Noen ganger forstår ikke foreldrene de begrunnelsene som blir gitt for begrensningene, eller de syns at begrensningene rett og slett er urimelige. Da må foreldrene be barnevernet forklare.

Fri eller begrenset kontakt på telefon, SMS og andre digitale plattformer?

«Med mindre fylkesnemnda (eller barneverns- og helsenemndene som det heter når ny barnevernlov trådte i kraft 1. januar 2023) eller domstolen har satt begrensinger, har barn og foreldre fri adgang til å ha kontakt over telefon og digitale plattformer. Den som har den daglige omsorgen for barnet, fosterforeldrene eller institusjonen, kan likevel sette enkelte begrensninger for slik kontakt. De har myndighet til å bestemme over barnet i daglige gjøremål på samme måte som om de var barnets foreldre, sett hen til alder og modenhet. Dette gjelder også tilgang til telefon og datamaskin, og som ledd i den daglige omsorgen kan det settes grenser for bruken av sosiale medier og nettspill (HR- 2020-1967-A).

Mer omfattende innskrenkninger i kontakten mellom barnet og foreldrene eller forbud mot slik kontakt kan bare besluttes av fylkesnemnda (fra 1.1.23: Barneverns- og helsenemnda) eller domstolen.»

Ovenstående står å lese i kapittel 30.9 i Bufdirs «Saksbehandlingsrundskriv».

(I dette rundskrivet er det for øvrig en samlet oversikt over de regler som gjelder for barnevernstjenestens saksbehandling. Der står det også mye om hvordan Barnevernet skal utføre sitt oppdrag.)

Fosterhjemmet og barnevernstjenesten kan altså begrense kontakten utover det som står i vedtaket, dersom kontakten blir usunn eller forstyrrende. Eksempler på det kan være at det ringes eller chattes til alle døgnets tider, eller så mye at det blir et problem. En hvilken som helst forelder ville ha begrenset sin tenårings overdrevne ringning eller teksting med venner utover nattetimene! Noen barn kan oppleve det slitsomt at mamma eller pappa ringer eller tekster for mye. Kanskje de ikke syns det er så lett å si det til sine foreldre selv, men nevner det for dem som de bor hos, f eks fosterforeldrene eller andre omsorgsgivere?