Uenighet om referater og journalinnlegg

Har du opplevd at referatet fra møtet med barnevernet virker som om det kommer fra en annen planet? Du er ikke alene. Barnevernets saksbehandlere skriver noterer ting i sine rapporter, som senere vil bli benyttet får å vurdere helheten i saken. Men i alle møter hender det at deltagerne tolker ting ulikt, eller at de husker ikke helt ulikt. Det du sier blir kanskje ikke gjengitt riktig, eller du synes noe det du har gjort eller sagt etterlater et dårlig inntrykk.

Ifølge Forvaltningsloven, Tvisteloven og GDPR -personvernsforordningen har den andre møtepart (f eks foreldrene) krav på å se alle referater fra møter og samtaler de har vært i, og anledning til å kommentere (innen tre uker). Da kan du rette be om å få rettet slikt som du mener er feil og legge til det du mener mangler.

Barnevernet ferdigstiller ikke et referat før det har gått tre uker. Du kan sende dine bemerkninger skriftlig eller ta en telefon. Det er derfor veldig viktig å lese referatet fra møtet og si ifra om noe dere som foreldre har sagt er blitt oppfattet eller fremstilt feil. Om ikke så vil det som er feil bli stående for alltid! Imidlertid har barnevernet har anledning til å skrive sin egen vurdering helt til slutt. Å journalføre innsigelser og å rette feil er en plikt barnevernet har.

I alle sammenhenger hvor en møter representanter fra barnevernet så er det en god praksis i å gjøre en kort oppsummering av møtet som et siste punkt på agendaen. Disse tre spørsmålene står sentralt:  

  • Hva har vi snakket om?
  • Hva er vi blitt enige om?
  • Hva er det som er blitt vedtatt?

 

Dessverre vet vi at mindre profesjonelle møteledere ikke alltid gjør dette, kanskje på grunn av tidspress eller dårlige rutiner. Som møtedeltager kan du jo på en vennlig måte prøve å foreslå en oppsummering og bruke de tre spørsmålene?

Det er også lurt å ta notater under møtet, og rett etter møtet skrive et enkelt eget referat. Det kan hjelpe deg bedre å huske hva som ble diskutert og sagt, og også gjøre det lettere å kommentere på referatet når du får det til gjennomsyn.

Hvilke paragrafer regulerer dette med innsyn i dokumenter og rett til å kommentere og rette?

  • Forvaltningsloven § 18 annet led
  • Tvisteloven § 1 -1
  • GDPR – personvernforordningen art 16

 

Det vil også stå noe spesifikt om dette i den nye Barneloven § 12-6.Partenes rett til dokumentinnsyn og unntak fra innsyn for å beskytte barnet. Loven trer i kraft i 2023.